Statut
Administrator

STATUTUL ASOCIAȚIEI GREEN ROAD

 

Capitolul I

Art. 1. ASOCIAȚIA “GREEN ROAD” se înființează din voința următoarelor persoane fizice, în calitate de membri fondatori:

 1. Iacob Paul, cetățean român, fiul lui Cecilia și Pavel, născut la data de 21.05.1989, în Mun. Roman, Jud. Neamț, identificat cu CI seria NT, nr. 696587 eliberată la data de 17.04.2013 de SPCLEP Roman, domiciliat în Sat Nisiporești (com. Botești), jud. Neamț, CNP 1890521270826,
 2. Antonache Alexandru-Dan, cetățean român, fiul lui Elena și Nitel, născut la data de 17.12.1989 în Mun. Râmnicu Sărat, jud. Buzău, identificat cu CI seria BV nr. 573864 eliberată de SPCLEP Brașov, domiciliat în mun. Brașov, jud. Brașov, str. Lalelelor, nr. 19, Bl. 83, Sc. B, Ap. 8, CNP 1891217105038,
 3. Balan Silvia Andreea, cetățean roman, fiica lui Gheorghe și Bernadeta, născută la data de 02.04.1988 în orașul Oravița, jud. Caraș-Severin, identificată prin CI seria NT nr. 486032, eliberată de SPCLEP Roman, domiciliată în sat Barticești (com. Botești), jud. Neamț, CNP 2880402114245

care s-au asociat și au constituit, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații prezenta Asociație.

 

Art. 2 Scopul

Scopul Asociației Green Road îl reprezintă crearea celei mai mari comunități a utilizatorilor de automobile personale sau comerciale ce promovează principiile șofatului defensiv, a utilizării eficiente a automobilului și în vederea protecției mediului, promovarea serviciilor de asistență rutieră și a altor servicii specifice în rândul conducătorilor auto.

 

Art. 3 Denumirea Asociației este Asociația Green Road.

 

Art. 4 Sediul Asociației este în: Oraș Bragadiru, jud. Ilfov, str. Prelungirea Ghencea, nr. 45, bl. B6, sc. C, et. 1, ap. 115.

            Activitatea Asociației se desfășoară la nivel national și/sau local prin intermediul structurilor sale componente.

Sediul Asociației poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.

            Art. 5 Asociația Green Road se consituie pe o perioadă nedeterminată.

Art. 6 Patrimoniul social al Asociației este alcătuit dintr-un activ patrimonial în valoare 850 lei și este alcătuit din aporturi în bani depuse de asociați, astfel:

Iacob Paul – 300 lei, Antonache Alexandru-Dan – 300 lei, Balan Silvia Andreea – 250 lei.

Întreg patrimoniul va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Patrimoniul inițial al Asociației se completează cu cotizațiile membrilor, dobânzile și dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legale, donații, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activități economice directe, finanțări, resurse deosebite.

Asociația Green Road este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Art. 7 Obiectivele Asociației sunt:

Pentru realizarea scopului declarat, Asociația își propune realizarea următoarelor activități:

 • informarea cetățenilor privind principiile șofatului defensiv;
 • cultivarea interesului pentru rolul asistenței rutiere în scopul desfășurării circulației rutiere în siguranță și confort pe drumurile publice;
 • informarea cetățenilor privind utilizarea rațională a combustibilului;
 • informarea cetățenilor privind reducerea poluării rezultate din utilizarea automobilului;
 • implicarea activă a utilizatorilor de automobile în elaborarea deciziilor și politicilor publice din domeniul automobilistic și mediu;
 • informarea cetățenilor cu privire la competențele și atribuțiile instituțiilor publice din domeniul automobilistic și mediu;
 • organizarea de întâlniri între cetățeni și reprezentanți ai instituțiilor publice din domeniul automobilistic și mediu;
 • cercetarea opiniei publice prin sondaje și dezbateri pe teme legate de problemele de interes public din domeniul automobilistic și mediu;
 • monitorizarea activității instituțiilor publice cu competențe în domeniile vizate;
 • îmbunătățirea cadrului legislativ;
 • acordarea de burse și premii pentru activități din domeniul automobilistic și mediu;
 • stabilirea de relații de colaborare cu alte organizații din țară și străinătate;
 • dezvoltarea de programe în parteneriat cu instituțiile publice;
 • furnizarea de servicii de instruire și consultanță autorizate în condițiile legii;
 • activități de formare profesională; alte activități desfășurate conform legislației în vigoare;
 • organizarea și desfășurarea de activități de turism automobilistic intern și international.

 

Capitolul II

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIEI

Secțiunea I – Calitatea de membru

 

            Art. 8 Membrii Asociației:

            Asociația Green Road acceptă ca membri persoanele care doresc sa facă parte din această asociație, fără deosebire de naționalitate, vârstă, sex, religie, convingeri politice.

Asociația se compune din următoarele categorii de membri:

 1. Asociații fondatori, cei care au constituit asociația și au contribuit moral și material la fondarea ei și la constituirea patrimoniului social.
 2. Membrii asociați, cei care se asociază ulterior fondării și contribuie moral și material la completarea patrimoniului asociației.
 3. Membrii de onoare, persoanele fizice și/sau juridice care au adus și aduc servicii deosebite asociației sau care o sprijină substantial, din punct de vedere financiar.
 4. Membrii susținători, cei care aderă la scopul asociației și o sprijină material și moral la realizarea acestuia, fără a avea drept de vot.

 

Art. 9 Titlul de “membru de onoare” și de “membru susținător” este acordat de către Consiliul Director.

Calitatea de membru de susținător se obține pe baza completării unei cereri de înscriere conform Regulamentului intern de organizare și funcționare a Asociației. Membrii susținători nu participă la luarea deciziilor, nu pot candida și nu pot fi aleși în funcții de decizie și nu pot reprezenta Asociația. La solicitarea scrisă a membrului susținător, Consiliul Director poate decide acordarea statutului de membru (de plin drept) asociat.

Calitatea de membru de onoare se acordă de către Consiliul Director, persoanelor care prin activitatea și contribuția lor sprijină în mod deosebit acțiunile Asociației. Calitatea de membru de onoare nu obligă la plata cotizației și nu dă drept de vot în adoptarea deciziilor în Asociație, la orice nivel ar activa persoanele care au dobândit această calitate.

 

Art. 10 Drepturile Membrilor Asociației sunt:

 • să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, dacă au aptitudini și capacitate pentru funcțiile la care candidează, îndeplinesc codițiile impuse de prezentul statut și nu au suferit nicio condamnare penală. Membrii susținători și membrii de onoare nu au acest drept.
 • să își exprime prin vot opțiunea față de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale cu excepția membrilor susținători și a membrilor de onoare.
 • să fie informați constant cu privire la deciziile majore referitoare la desfășurarea activității Asociației.
 • să participe la diferite evenimente și activități în numele Asociației, dacă au mandat de reprezentare.
 • dreptul de a fi recompensat pentru activități deosebite.

 

Art. 11 Obligațiile membrilor sunt:

 • să respecte Statutul, regulamentele și hotărârile organelor de conducere;
 • să-și plătească obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au asumat;
 • să respecte obligațiile financiare și de orice natură ce le revin în urma exercitării unei funcții în cadrul Asociației.

 

Art. 12 Sancțiunile aplicate membrilor vor fi date în condițiile încălcării prezentului statut, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 13 Calitatea de membru se pierde prin:

 • Renunțare;
 • Excludere, în cazul încălcării statutului, regulamentelor sau hotărârilor Consiliului Director, a comiterii unei neregului financiare, a prejudicierii grave a imaginii asociației sau a unui comportament incompatibil cu normele de conduită morală.

Excluderea poate fi hotărâtă de Consiliul Director al Asociației cu o majoritate simplă:

 • La cerere;
 • Nerespectarea prevederilor prezentului statut;
 • Angajarea persoanelor respective în activități contrare legii și ordinii de drept.

 

Art. 14 Pierderea calității de membru poate atrage și răspundere materială, morală și penală stabilită conform legii.

Art. 15 Asociația poate angaja în condițiile legislației, personal plătit pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor statutare.

 

Secțiunea II – Organele de conducere

 

Art. 16 Organele asociației sunt:

 • Adunarea Generală
 • Consiliul Director
 • Cenzorul – economist și/sau expert contabil autorizat, aprobat de adunarea Generală a Asociației.

 

Art. 17 Adunarea Generală  este organul suprem de conducere și se compune din toți membrii asociați ai Asociației.

Art. 18 Regulile privind organizarea și funcționarea Adunării Generale se stabilesc prin Regulamentul intern de Organizare și Funcționare.

Art. 19 Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară o data pe an, pentru a decide asupra întregii activități a Asociației sau în situații speciale în sesiune extraordinară.

Art. 20 Adunarea Generală este statutar întrunită și poate lua decizii în prezența majorității simple a membrilor asociați (dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unul din membrii asociați).

Art. 21 Dacă nu se îndeplinește cvorumul prev la alin 1, Adunarea Generală se reconvoacă după o perioadă de 3 zile. Poate avea loc oricare va fi numărul membrilor asociați prezenți.

Art. 22 Competențele Adunării Generale sunt:

 • Stabilește strategia și programele Asociației;
 • Decide cu privire la orice problemă de interes general, privind organizarea și funcționarea Asociației, potrivit obiectului de activitate;
 • Analizeaza activitatea Consiliului Director și raportul cenzorului;
 • Aprobă anual bilanțul contabil, bugetul cu venituri și cheltuieli, proiectul bugetului pentru anul următor de activitate;
 • Alege și revocă cenzorul și fixează remunerația acestuia;
 • Alege și revocă membrii Consiliului Director;
 • Stabilește și controlează activitatea Consiliului Director și a cenzorului;
 • Aprobă modificarea actului constitutiv și a statutului și regulamentului propriu de organizare și funcționare;
 • Aprobă înființarea de filiale, birouri și reprezentanțe în țară și străinătate;
 • Hotărăște dizolvarea și încetarea personalității juridice a Asociației;
 • Stabilește destinația bunurilor rămase după lichidare;
 • Execută orice alte atribuții prevăzute de lege sau statut;
 • Orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

Art. 23 Modul de desemnare și convocare a participanților, fixarea ordinii de zi și desfășurarea dezbaterilor Adunării Generale se stabilesc prin Regulamentul intern de organizare și funcționare a Asociației, aprobat de  Consiliul Director.

Art. 24 În funcția de Președinte se numește Iacob Paul, iar Vice-președinte Antonache Alexandru-Dan.

Președintele și Vice-președintele Asociației au următoarele îndatoriri:

 • Reprezintă Asociația în relație cu terții;
 • Promovează scopul și idealurile Asociației în țară și străinătate;
 • Promovează relații cu organizații finanțatoare, instituții guvernamentale sau neguvernamentale, personalități din elita națională și internațională;
 • Moderează eventualele conflicte între organele de conducere și administrare;
 • Convoacă alegeri anticipate în caz de criză;
 • Propune desemnarea unor personalități pentru primirea titlului de “membru de onoare”;
 • Convoacă Adunarea Generală.

În lipsa președintelui, Vice-președintele preia în respnsabilitate aceste îndatoriri.

 

Art. 25 Consiliul Director este organul de administrare care pune în executare hotărârile Adunării Generale și este alcătuit din trei membri:

 • Președinte: Iacob Paul;
 • Vice-președinte: Antonache Alexandru-Dan;
 • Secretar: Balan Silvia Andreea

 

Art. 26 Președintele Consiliului Director este de drept Președintele Asociației.

Art. 27 Consiliul Director se întrunește ori de câte ori este nevoie, însă cel puțin o dată la 6 luni; în cazuri excepționale, se poate întruni și între sesiunile obișnuite, la propunerea Președintelui.

Art. 28 Competențele Consiliului Director sunt următoarele:

 • Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară;
 • Execută bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor Asociației, raportul cenzorului;
 • Încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;
 • Aprobă organigrama și politica privind personalul angajat, colaboratorii și voluntarii;
 • Decide cu privire la orice problemă de interes curent privind funcționarea Asociației;
 • Aprobă actele de dispoziție privind mișcarea fondurilor materiale și financiare mai mari de 10.000 lei;
 • Decide asupra cotizațiilor periodice la care vor fi supuși membrii asociației;
 • Stabilește anual cuantumul taxei de înscriere pentru membrii asociației;
 • Administrează patrimoniul;
 • Numește responsabili de programe;
 • Dacă se consideră necesar, Consiliul Director poate angaja personal de specialitate și auxiliar prin contract de muncă sau convenție civilă;
 • Elaborează dări de seamă cu privire la activitatea asociației;
 • Stabilește strategia generală și a programelor asociației;
 • Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

 

Art. 29 Conducerea curentă a Asociației este asigurată de Președintele care are următoarele atribuții:

 • Pune în practică hotărârile Consiliului Director, asigurând conducerea curentă;
 • Întocmește raportul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe care le prezintă spre aprobare Consiliului Director;
 • Participă împreună cu alți reprezentanți ai Asociației la activitățile specifice la care Asociația este invitată să ia parte;
 • Mediază și soluționează conflictele de personal;
 • Îndeplinește orice atribuții stabilite de Consiliul Director, căruia i se subordonează.

 

Art. 30  Controlul fondurilor Asociației se exercită de cenzor, care verifică cel puțin o dată pe an gestiunea Asociației, informând Consiliul Director și Adunarea Generală în detaliu asupra situației financiare, pe baza raportului de cenzor.

Art. 31 Exercițiul financiar începe la 1 Ianuarie și se încheie la 31 Decembrie. Primul exercițiu financiar începe la data înregistrării Asociației în Registrul instanțelor judecătorești.

 

Capitolul III

VENITURILE ȘI  CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI

 

            Art. 32 Veniturile Asociației se compun din:

 • Încasări provenite din cotizațiile de înscriere și cele lunare ale membrilor;
 • Încasări provenite din activități legate de îndeplinirea scopurilor Asociației;
 • Subvenții, sponsorizări, mecenate, donații legale, alocații, contribuții;
 • Dobânzile și dividentele rezultate din plasarea sumelor de bani disponibile, în condițiile respectării prevederilor legale;
 • Contribuții în bani (lei și/sau valută), bunuri mobile și/sau imobile sau din orice alte mijloace prevăzute de lege, primite de la persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;
 • Resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
 • Alte venituri ce nu contravin legislației în vigoare sau prevederilor prezentului statut.

Art. 33 Cheltuielile Asocației

 1. Cheltuielile se realizează integral din veniturile Asociației.

Natura cheltuielilor Asociației este:

 • Planificarea și realizarea de proiecte utile realizării scopului Asociației;
 • Organizarea de întâlniri, simpozioane, conferințe, etc. utile realizării scopului Asociației;
 • Diverse cheltuieli legate de realizarea obiectului de activitate;
 • Procurări de rechizite și imprimante de birou, tipărituri, baza materială;
 • Procurarea de aparatură necesară bunei desfășurări a procesului instructiv-educativ;
 • Cheltuieli cu poșta și comunicațiile;
 • Chirii și cheltuieli aferente sediului (apa, gaze, energie electrică, termică, etc.);
 • Chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
 • Promovare și publicitate;
 • Cheltuieli administrative și cheltuieli pentru investiții necesare bunei funcționări;
 • Salarii și adaosuri la salarii;
 • Cheltuieli pentru deplasări;
 • Indemnizații, prime și premii;
 • Alte cheltuieli.
 1. Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și se aprobă de Consiliul Director.
 2. Salariile, indemnizațiile și alte drepturi bănești ale personalului se stabilesc în limitele statului de funcțiuni și ale bugetului de venituri și cheltuieli.
 3. Consiliul Director poate dispune plata în premii, gratificații și alte asemenea, din disponibilitățile existente.

Art. 34 Bilanțul și contul de venituri și cheltuieli se întocmesc conform Legii contabilității.

Asociația poate avea conturi în lei sau în valută deschise la bănci din România sau din străinătate, cu respectarea prevederilor legale în acest sens și gestionarea conform legislației în vigoare de către Consiliul Director.

Art. 35 Asociația poate înființa societăți comerciale ale căror dividente, dacă nu se reinvestesc în aceste societăți, se vor folosi pentru realizarea scopurilor Asociației.

Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și au legătură strânsă cu scopul ei principal.

 

Capitolul IV

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

 

Art. 36 Asociația Green Road se va dizolva:

 1. De drept: în situațiile prevăzute de legislația în materie;
 2. Prin hotărâre judecătorească, conform legii;
 3. Prin hotărârea Adunării Generale.

 

Art. 37 În cazul dizolvării Asociației, lichidatorii se numesc de instanța judecătorească sau de Adunarea Generală, după caz;

O dată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.

Lichidatorii, la intrarea în funcție, efectuează inventarul și încheie bilanțul care să constate situația exactă a activului și a pasivului.

Ei sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale asociației și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

 

Art. 38 În cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită de statutul asociației.

Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alin 2, precum și în cazul în care statutul asociației nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

În cazul în care asociația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la Art. 56 alin 1, lit a-c din OG 26/2000, bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat , prin Ministerul Finanțelor, sau după caz, de comuna sau orașul în a cărei rază teritorială asociația își avea sediul, dacaă acesta din urmă era de interes local.

Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 39 Asociația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

 

Capitolul V

DISPOZIȚII FINALE

 

Prevederile prezentului statut se pot modifica prin acordul părților și se completează cu dispozițiile legii.